10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine

  • Name: 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON