N,N'-dimethylethanedithioamide

  • Name: N,N'-dimethylethanedithioamide
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON