butan-2-ylbenzene

  • Name: butan-2-ylbenzene
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON