2,4,6-trifluoro-1,3,5-trimethyl-1,3,5,2,4,6-triazatriborinane

  • Name: 2,4,6-trifluoro-1,3,5-trimethyl-1,3,5,2,4,6-triazatriborinane
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON