1-phenylcyclohexan-1-ol

  • Name: 1-phenylcyclohexan-1-ol
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON