(E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid

  • Name: (E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON