N,N-dimethyl-4-[(4-nitrophenyl)diazenyl]aniline

  • Name: N,N-dimethyl-4-[(4-nitrophenyl)diazenyl]aniline
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON