2-methylbenzo[a]anthracene

  • Name: 2-methylbenzo[a]anthracene
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON