5-nitro-1,3-diazinane-2,4,6-trione

  • Name: 5-nitro-1,3-diazinane-2,4,6-trione
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON