1,2,4,5-tetrafluorobenzene

  • Name: 1,2,4,5-tetrafluorobenzene
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON