4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one

  • Name: 4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON