1,2,2,2-tetraphenylethanone

  • Name: 1,2,2,2-tetraphenylethanone
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON