Cyclohept[fg]acenaphthylene,1,2-dihydro-

  • Name: Cyclohept[fg]acenaphthylene,1,2-dihydro-
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON