[4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethanone

  • Name: [4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethanone
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON