3-methyl-1-(3-methylbutylsulfanyl)butane

  • Name: 3-methyl-1-(3-methylbutylsulfanyl)butane
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON