dimethyl(phenyl)arsane

  • Name: dimethyl(phenyl)arsane
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON