bromo(trifluoro)methane

  • Name: bromo(trifluoro)methane
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON