1,2-dimethoxy-4-prop-2-enylbenzene

  • Name: 1,2-dimethoxy-4-prop-2-enylbenzene
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON