trimethyl(phenyl)stannane

  • Name: trimethyl(phenyl)stannane
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON