1-methyl-3-nitrobenzene

  • Name: 1-methyl-3-nitrobenzene
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON