1,3,5-trinitrobenzene

  • Name: 1,3,5-trinitrobenzene
  • Description: A pure organic compound
  • Type: Single phase liquid

 

Output as XMLOutput as JSON